Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Heriş Seramik ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi (“Heriş” veya “Şirket”) olarak (Güral Porselen markasını temsilen), kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Heriş tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

• Şirketimiz mağazalarını ziyaret ederek veya internet sitemiz aracılığıyla ürün ve/veya hizmetlerimizden faydalanmanız halinde; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, alışverişinize ilişkin ödeme verileriniz, dijital iz verileriniz; satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızdan gelen talep ve şikâyetlerin takibi, 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, açık rızanız olması halinde satın alma ve internet sitesi kullanım alışkanlıklarınızın analiz edilmesi, tarafınıza genel ve özel teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya ve bilgilendirme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi amacıyla memnuniyet anketi yapılması,

• Şirket ve mağaza ziyaretçimiz olmanız halinde; görsel ve taşıt plaka verileriniz, işyeri güvenliğimizi teminen kamera kayıtlarının alınması ve giriş çıkışların takibi,

• İnternet sitemizi ziyaret etmeniz, internet sitemize üye olmanız veya sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz ya da bu kanallar üzerinden bizimle iletişimde bulunmanız halinde; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, dijital iz verileriniz; internet sitemize üyeliğinizin oluşturulması, açık rızanız bulunması halinde tarafınıza genel ve özel teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya ve bilgilendirme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya üzerinden çekiliş, yarışma ve ödüllendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, ilgili mevzuata ve Heriş politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı bilgi ve teknoloji şirketlerine, kargo firmalarına, yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri ve teknik hizmet sağlayıcılarına, anlaşmalı olarak hizmet satın aldığımız denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı [http://kvkk.herisseramikveturizm.com.tr/] linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

• [İnköy Mh. Eskişehir Karayolu Blv. No:94/1 Kütahya] adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya • Şirketimizin [heris@hs02.kep.tr] posta adresine; veya • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin [kvkk@herisseramikveturizm.com.tr] adresine veya • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi [http://kvkk.herisseramikveturizm.com.tr/] adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.